¡Llàmans!

"Bon lloguer jove 2022"

Les nostres companyes de FANUCOVA ens passen aquesta informació:

Us expliquem tot el referent a les ajudes directes per a joves arrendataris o cessionaris amb escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

TERMINI

Els joves fins a 35 anys, inclosos, tenen de temps fins al 31 d'octubre per sol·licitar aquesta ajuda.

REQUISITS

Poden sol·licitar el Bo Lloguer Jove totes aquelles persones que tinguin fins a 35 anys, inclòs, en el moment de presentar la proposta. El plànol finalitza el 31 d'octubre de 2022, a les 14:00 hores.

Són ajudes directes per a joves arrendataris o cessionaris amb escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. Els no comunitaris hauran de trobar-se en situació d' estada o residència regular a Espanya. També han de tenir un contracte d' arrendament o cessió d' ús de l' habitatge o habitació, o estar en condicions de subscriure' l. En aquest cas, s' haurà de subscriure en el termini màxim de dos mesos des que es concedeix l' ajut.

L' habitatge o habitació arrendat haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària, la qual cosa haurà d' acreditar-se mitjançant certificat o volant d' empadronament. En cap cas i en cap mensualitat, la suma dels ajuts rebuts per les persones joves que convisquin a l' habitatge superi l' import de la renda arrendatícia o preu de cessió.

QUI POT SOL·LICITAR-LA

No es podrà obtenir el Bo Lloguer Jove si la persona sol·licitant, el seu cònjuge o alguna de les persones convivents amb la qual tingui parentiu de consanguinitat o afinitat en primer grau, és propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. Tampoc si la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l' habitatge arrendat o cedit amb la que tingui relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, el tingui, al seu torn amb la persona arrendadora o cedent de l' habitatge o sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

Els sol·licitants han de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. Tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, conforme a l' establert en el títol VI de l' esmentada llei, hagin estat sancionades per resolució administrativa ferma.

IMPORT DE L' AJUT

Ajut de 250 euros mensuals, sense que la suma dels ajuts rebuts per les persones joves que convisquin a l' habitatge pugui superar el preu del lloguer o de cessió que consti en el contracte.

COM SOL·LICITAR-LA

Per sol·licitar l'ajuda s'ha d'emplenar el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense. Preferentment, amb certificat digital, de forma telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a l'efecte i denominat 'Bon Lloguer Jove'.

Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d'emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud del Bo Lloguer Jove 'Tramitar telemàticament' i s'imprimirà el justificant.

Aquest justificant constituirà l' imprès de sol.licitud i s' haurà de presentar degudament signat amb la documentació requerida per registre d' entrada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Còpia completa del contracte d' arrendament o de cessió d' ús de l' habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l' habitació, si s' escau. En qualsevol supòsit, el document haurà de ser signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seves pàgines amb menció expressa de l' import del lloguer o preu de cessió, així com el mitjà i forma de pagament a la persona arrendadora o cessionària.

S' aportarà la referència cadastral de l' habitatge individualitzat.

En el cas de lloguer o cessió d' ús d' habitació, nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l' habitatge on consti el nombre d' habitacions existents.

Certificat o Volant únic d' empadronament en el qual constin, a data de la sol.licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l' habitatge objecte d' arrendament o cessió o en la qual s' ubiqui l' habitació objecte d' arrendament o cessió. El document haurà de ser únic per habitatge, incloent-hi totes les persones que hi figurin empadronades en la data de la sol·licitud, i serà de necessària aportació pel peticionari de l'ajuda.

Si la font regular d' ingressos de la persona sol.licitant consistís en activitats empresarials, professionals o artístiques, haurà d' acompanyar declaració censal d' inici d' activitat o certificat de l' Agència Estatal d' Administració Tributària acreditativa de l' alta en l' activitat.

Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer o preu de la cessió corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a 1 de gener de 2022 fins a la data en què es demana l' ajut, llevat que el contracte tingués una vigència de menor termini, cas en el qual s' acreditarà el pagament des de l' inici del contracte, essent la presentació d'aquests rebuts obligatòria juntament amb la sol·licitud.

Únicament en el cas de ser nou perceptor d' ajuts de la Generalitat o canvi de número de compte bancari, haurà de presentar l' imprès de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en el qual es farà l' ingrés dels ajuts.

En un habitatge llogat o cedit viuen dos joves que compleixen els requisits per obtenir l'ajuda, s'ha de presentar una sol·licitud per cada jove sol·licitant.

Més informació aquí

Font: www.familiasnumerosascv.org

Deixa un comentari