¡Llàmans!

Ajuts

Període de descans que té tota persona treballadora en els casos de part, adopció o acolliment, sense perdre els seus drets salarials ni laborals. Són 16 setmanes ininterrompudes de durada, ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor i en el cas de part, adopció o acolliment múltiple, per cada menor, a partir del segon.

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu aquí

Permís paternitat

La duración del permiso de paternidad en España  es de 16 semanas, tras sucesivas mejoras en los últimos años.

Toda la información sobre los requisitos y documentación a presentar la encontraréis aquí o en el 900 166 565

El lloc on sol·licitar-la és a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Prestació per naixement o adopció del tercer fill

En supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%. És una prestació econòmica de pagament únic a tant alçat que es reconeix pel naixement o adopció de fill en famílies nombroses o que, amb aquest motiu, adquireixin aquesta condició, en famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixin una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d' ingressos segons renda. No es reconeix la prestació en els supòsits d' acolliment familiar. Més informació

Prestació per part múltiple

Es tracta d' un ajut econòmic, de pagament únic, quan el nombre de filles o fills que neixen en un part o que s' adopten simultàniament sigui igual o superior a dos. Més informació

DNI i passaport

Exempció en les taxes d' expedició del DNI o passaport, tant en noves emissions com en cas de renovació per caducitat, robatori o pèrdua.

Més informació

 

Impost de matriculació

Per ser família nombrosa tens dret a una reducció de l' impost de matriculació del 50% sobre la base imposable de la taxa, per a les famílies nombroses, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • El vehicle ha de ser nou.
  • Capacitat entre 5 i 9 places.
  • La matriculació ha de ser a nom del pare, la mare o ambdós conjuntament.
  • Hauran d'haver transcorregut almenys 4 anys des de la matriculació d'un altre vehicle a nom del pare o la mare (llevat de supòsit de sinistre total)
  • El vehicle en qüestió no pot ser objecte de transmissió inter vivos durant els 4 anys següents a la data de matriculació. Més informació

Avió, vaixell i tren

Avió: Els membres de les famílies nombroses gaudiran d' una reducció del 5% si estan classificades en la categoria general i d' un 10%, en la categoria especial, sobre les tarifes per serveis regulars nacionals de transport aeri.

Vaixell: Reducció del 20% si estan classificades en la categoria general, i d' un 50% en la categoria especial, sobre les tarifes existents per la utilització de les línies regulars de transport marítim de cabotatge.

Tren: 20% o 50% de descompte, segons categoria general o especial, en RENFE i en transport per carretera. Acumulable a altres descomptes.

Habitatge  

Programa d'ajuda al jove (Lloguer): Facilitar el gaudi d'un habitatge digne i adequat als joves de menys de 35 anys, ja sigui en règim de lloguer o mitjançant un ajut directe a l'adquisició d'habitatges localitzats en municipis de menys de 5.000 habitants. Web

Ajudes al lloguer: Web Generalitat Valenciana

Bo Social: El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica. Web

Empleats domèstics: Bonificació del 45% en les quotes a la Seguretat Social en contractar una persona per cura dels fills i de la llar. El requisit és que els dos progenitors treballin fora de casa, tret que es tracti de famílies de categoria especial. Més informació

Carnet Jove

Membres de famílies nombroses

  • 50 % en el pagament de la taxa per a les famílies de categoria general.
  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
  • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si s' escau, resolució de l' òrgan competent Web

Guia d' ajuts i serveis per a les famílies

  • El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 publica una nova edició d'aquesta "Guia d'Ajudes Socials i Serveis per a les Famílies", l'objectiu de les quals és facilitar informació actualitzada a les persones que tenen responsabilitats familiars sobre les prestacions, beneficis i serveis que tenen a la seva disposició en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. Guia