CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Article 1. DENOMINACIÓ

Es constituïx l’associació denominada ASFANA Famílies Nombroses, sense finalitat lucrativa, la qual s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució.

L’Associació es constituïx per temps indefinit.

Article 2. PERSONALITAT JURÍDICA

L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir amb les finalitats que es proposa.

Article 3. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El domicili de l’associació s’estableix a Bétera, provisionalment en l´Avinguda del País Valenciá, 62 baix, DP: 46117, podent ser fixat definitivament i variat, per acord de la Junta Directiva i tendint a que compte amb condicions adequades per a la instal·lació d’oficines i facilitar el millor compliment dels fins socials.

L’associació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 4. FINALITATS

L’Associació de Famílies Nombroses d’Aldaia-Alaquàs té com a finalitat essencial la protecció i defensa de la família nombrosa.

Article 5. ACTIVITATS.

Per al compliment de la finalitat essencial mencionada en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 • Cooperar a la defensa, millora i perfeccionament dels drets atorgats a les famílies nombroses per la legislació vigent, gestionant, si fóra precís, prop dels poders públics totes les modificacions que se consideren oportunes en la dita legislació.

 1. Completar, si els seus recursos li ho permeten, els beneficis atorgats per l’Administració.

 • Representar a tots i cadascun dels associats en les seues relacions amb l’Administració i amb les Entitats públiques o privades que tinguen encomanades funcions o prestacions relacionades amb la família nombrosa.

 1. Assessorar i informar als associats sobre els seus deures o drets pel que fa a la seua condició de família nombrosa.

 1. Impulsar la protecció a la família nombrosa per mitjà de la celebració de conferències, cicles culturals o altres actes públics, i per mitjà de la publicació de revistes, monografies i fullets de divulgació.

 • Instar o col·laborar en les iniciatives que tendisquen als fins exposats o en qualssevol altre de caràcter familiar, encara que foren d’índole General.

 1. Realitzar tots aquells fins que siguen conseqüència o complement dels enunciats.

 1. h) Expressament s’exclou dels seus fins qualsevol ànim de lucre en la gestió de les seues activitats.

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATS

Article 6.

1). CLASSES DE SOCIS. Existiran tres classes de socis: d’honor, fundadors i de número.

Seran socis d’honor aquells que per les seues circumstàncies personals o pels seus servicis a la institució de la família nombrosa, o mèrits contrets amb l’Associació, siguen designats per esta.

Socis fundadors, que seran aquells que participen en l’acte de constitució de l’Associació.

Seran socis de número els altres, en els que no concórreguen les circumstàncies de soci d’honor o protector.

2) CAPACITAT. Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació, d’acord amb els principis següents:

 1. a) Estar en possessió del títol de beneficiaris de família nombrosa, o que ho hagen tingut, que residisquen en la Comunitat Valenciana i ho sol·liciten degudament a la Junta Directiva de l’Associació.

 1. b) No estar subjecte a cap impediment legal per a l’exercici del dret.

 1. c) Formalitzar sol·licitud d’ingrés i declaració, ajustada al model aprovat per la Junta Directiva, i en la que constaran, si més no, les dades exigides per l’Administració per a l’expedició del títol, que seran els mateixos que figuraran en un llibre de registre de l’Associació.

La Junta Directiva resoldrà, en la primera reunió que celebre, si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts i ,si és així, no li podrà denegar l’admissió.

Article 7. DRETS DELS ASSOCIATS.

Els socis de número i fundadors tindran els següents drets:

 1. Participar en les activitats que organitze l’Associació en compliment dels seus fins.

 1. Exercir el dret de vot, i també assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

 1. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius. Per a poder ser membre de la Junta Directiva és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en cap dels motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.

 1. Ser informats sobre la composició de la Junta Directiva de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Els associats podran accedir a tota la informació, a través de la Junta Directiva.

 1. Ser oïts, amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell, i a ser informat dels fets que originen dites mesures; a més a més, l’acord que li impose la sanció, si procedix, haurà de ser motivat.
 2. Impugnar els acords de la Junta Directiva de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

 1. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació puga obtindre.

Article 8. DEURES DELS ASSOCIATS.

Els socis fundadors i de número tindran les següents obligacions:

 1. Compartir les finalitats de l’Associació i col•laborar en la seua consecució.

 1. Acatar i complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

 1. Abonar les quotes que es fixen.

 1. Assistir a les Assemblees i la resta d’actes que s’organitzen

 1. Complir amb la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.

Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de número a excepció de les previstes en els apartat c), de l’article anterior. Així mateix, tindran els mateixos drets.

Article 9. CAUSES DE BAIXA.

Són causa de baixa en l’Associació:

 1. a) Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, la qual no produirà efectes fins al mes següent de la data en què es reba la comunicació. L’associat podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de soci i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.

 1. b) No satisfer les quotes fixades durant tres anys consecutius.

No es causarà baixa en l’Associació pel fet de cessar en el gaudiment del títol de beneficiari de família nombrosa, per causes alienes a la voluntat de l’associat, com són:

El que els fills hagen mort o sobrepassat l’edat assenyalada com a límit en la Llei, o que esta, en el futur, establisca un nombre de fills superior a l’actual.

Article 10. RÈGIM SANCIONADOR

La separació de l’Associació dels associats, per motiu de sanció es produirà quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a l’Associació. En eixe sentit, es presumirà que hi ha els següents tipus d’actes:

 1. Quan deliberadament l’associat impedisca o pose obstacles al compliment de les finalitats socials.

 1. Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera, el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari que contemple l’audiència de l’associat afectat.

CAPÍTOL III. L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L’ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i està integrada pels associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, la qual adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara que estigueren presents s’hagen abstingut de votar.

Article 12. REUNIONS DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, en el primer trimestre.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, o a requeriment d’un nombre d’associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES.

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum, amb quinze dies d’antelació com a mínim.

Sempre que siga possible, es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, i també l’orde del dia.

Les reunions de l’Assemblea General les dirigiran el President i el Secretari.

El Secretari redactarà l’Acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la reunió anterior, a fi que siga aprovada o no.

Article 14. COMPETÈNCIES I VALIDESA DELS ACORDS

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats (presents o representats); i en segona convocatòria siga quin siga el nombre d’ells, la qual s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

 1. Aprovar, si és procedent, la gestió de la Junta Directiva.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i també la memòria anual d’activitats.
 3. Establir les línies Generals d’actuació que permeten a l’Associació complir amb les seues finalitats.
 4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i destituir els membres de la Junta Directiva.
 7. L’expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva.
 8. Constitució de federacions i integració en elles.
 9. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
 10. Dissolució de l’Associació.
 11. Modificació d’estatuts.
 12. Disposició i alienació de béns.
 13. Acordar la remuneració, si és procedent, dels membres de la Junta Directiva, la qual haurà de figurar en els comptes anuals aprovades per l’Assemblea.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’Associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de la Junta Directiva, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’Assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Junta Directiva , format pel President, Vice-president, Secretari, Vice-secretari, Tresorer i el nombre de vocals que acorde la Assemblea General, tenint en compte el nombre de socis i activitats de l’Associació.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, i seran requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. I en resultaran elegits per als càrrecs de President, Secretari, Tresorer i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots i per este orde.

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. TEMPS DE MANDAT EN LA JUNTA DIRECTIVA

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de 4 anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el terme reglamentari, podrà ser per:

 1. Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit, en el qual es raonen els motius.
 2. Malaltia que l’incapacite per a l’exercici del càrrec.
 3. Causar baixa com a membre de l’Associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta Directiva podrà comptar, provisionalment, i fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.
Article 17. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva té les següents facultats:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i, d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius Generals que l’Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adopten es complisquen. En especial, i pel que fa als acords sobre modificació d’Estatuts, es notificarà al Registre d’Associacions el contingut de la modificació en el termini d’un mes, comptador des de la data de celebració de l’Assemblea convocada per a tal efecte.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques, que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 8. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.
 9. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 10. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
 11. Qualsevol altra facultat que no siga atribuïda d’una manera específica en els estatuts a l’Assemblea General.

Article 18. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva , convocada prèviament pel President o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que podran excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, hi caldrà l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En la Junta Directiva es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique.

Article 19. EL PRESIDENT

El President de l’Associació també ho serà de la Junta Directiva

Són pròpies del President les funcions següents:

 1. a) Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. b) La presidència i la direcció dels debats l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. c) Signar les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
 5. e) La resta d’atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Al President el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el Vice-president o el vocal de més edat de la Junta.

Article 20. EL TRESORER

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva, conforme es determina en l’article 17 dels Estatuts.

Portarà un llibre de Caixa. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel President. La disposició de fons es determinarà en l’article 25.

Article 21. EL SECRETARI

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, i també tindre actualitzada la relació dels associats, i durà a l’efecte el Llibre de Registre d’Associats.

Al Secretari el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el Vice-secretari.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS

El patrimoni inicial d’esta Associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

 1. a) De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. b) De les subvencions oficials o particulars.
 3. c) De donacions, herències o/i llegats.
 4. d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre

Article 23. BENEFICI DE LES ACTIVITATS

Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de l’Associació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells, amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 24. QUOTES

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostindre-la econòmicament mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic es tancarà a 31 de desembre.

Article 25. DISPOSICIÓ DE FONS

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi, obertes en establiments de crèdit, hauran de figurar les signatures del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26. CAUSES DE DISSOLUCIÓ I ENTREGA DEL ROMANENT

L’Associació podrà ser dissolta:

 1. a) Si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament amb tal objecte, i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
 2. b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
 3. c) Per sentència judicial ferma.

Article 27. LIQUIDACIÓ

La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de la Junta Directiva, en el moment de la dissolució, es convertixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe a altres o bé els qui el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

 1. a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació.
 2. b) Concloure les operacions pendents i efectuar-ne les noves que calguen per a la liquidació.
 3. c) Cobrar els crèdits de l’Associació.
 4. d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 5. e) Aplicar els béns excedents de l’Associació a les finalitats previstes pels Estatuts.
 6. f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si fa el cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment de concurs davant del jutge competent.

Si existira excedent líquid es destinarà per a finalitats que no desvirtuen el caràcter no lucratiu de l’entitat, en concret a la Federació de famílies nombroses.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que actuen en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’esta, davant dels associats i davant de terceres persones pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpossos o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 28. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

De conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions o decisions adoptades al si de l’Associació, es resoldran per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que s’ha disposat per la Llei 36/1.988 de 5 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DILIGÈNCIA

Aquests estatuts han quedat redactats amb les modificacions acordades en l´Assemblea General celebrada el dia 15 de Desembre de 2014.

I perquè conste i tinga els efectes oportuns, firmem el present escrit

Fdo.: Mª Remedios Hidalgo VºBº.: Eduardo Pinazo González

SECRETÀRIA PRESIDENT

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i de representació, en tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i les disposicions complementàries.